Türklerin Tarihi Geçmişi

Türk Tarihinin Başlangıcı, türklerin tarihi, genel türk tarihi, türklerin geçmiş tarihi, yakın türk tarihi, anadolu türk tarihi, dönemleri, ilk türkler kimdir?, Türk islam tarihinin başlangıcı kabul edilen savaş hangisidir?

Türklerin tarihi geçmişi, Türk tarihinin başlangıcı göçebe Türk tarihi başlangıcı olarak bilinir. İlk Türkler kimdir? Türk islam Tarihinin Başlangıcı olarak kabul edilen savaş hangisidir?

Türklerin Tarihi dendiğinde pek çoğumuzun aklına Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti geliyor. Bazılarımızın aklına ise okullarda aldığımız derslerde beylikler gelir. Fakat Türk Tarihi öyle büyük ve şanlıdır ki, bu kutlu tarihimizi anlatmak bir sayfalık mevzu değildir. Bu sebeple bu makalede maddeler halinde Türk Tarihi ‘nin başlangıcı ve sonları maddeler halinde yer almaktadır.

Türk Tarihi dönemleri kafa karıştırıcı olmadan Türklerin tarihi başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna kadar ki geçen yılları maddeler halinde anlatmaya gayret göstereceğim.

Türk İslam Tarihinin başlangıcı

Türk Tarihinin Başlangıci
Türk Tarihinin Başlangıcı

Talas savaşıdır.751 yılında Talas Nehri ve çevrelerinde yapılmıştır.

 • Türkler ve Müslüman Araplar arasındaki savaşlar sona ermiştir.
 • Türk İslam tarihinin başlangıcı sayılmıştır.
 • İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır.
 • Müslüman Araplar ile Türkler arasındaki ticari ilişkiler hız kazanmıştır.
 • Türkler Abbasilerde önemli görevlere getirilmiştir.
 • Kağıt Çin dışında da üretilmeye başlamıştır.
 • Orta Asya Çin hakimiyeti altına girmekten kurtulmuştur.
Türklerin Tarihi

1. yüzyıl

 • 48: Hiung nu’ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
 • 93: Hiung nu’ların Siyenpiler (Sien-pi) tarafından mağlup edilmeleri

2. yüzyıl

 • Aşağı İtil’de (Hazar denizi’nin kuzeyi) Hun varlığı

3. yüzyıl

 • 260: Şan-şi’nin kuzeyinde Tabgaçlar

4. yüzyıl

 • 304-351: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
 • 388-392: Çin’in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
 • 374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri’ni geçişi
 • 386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin’de (Kuzey Vey)
 • 395: Kavimler Göçü

5. yüzyıl

 • 402: Rouran’ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
 • 407-431: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
 • 422: Lo-yang’ın Tabgaçlar tarafından alınışı
 • 427: Romalılar ve Hunların ittifakı
 • 434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
 • 440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
 • 451: Attila Galya’da (bugün Fransa)
 • 452: Attila’nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
 • 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
 • 480: Mazdek İsyanları’nda Sasaniler’e Ak Hunların yardım etmesi

Orta Çağ Türkler

6’ncı yüzyıl

 • 531-578: Kafkas Surları’nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 552: Tu-kiu’lerin (Türküt’ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu.
 • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
 • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

7. yüzyıl

Orta Asya

 • 630: Doğu Göktürk Kağanlığı’nın Çin egemenliğine girmesi, Batı Göktürk Kağanlığı’nın Çin etkisine girmesi
 • 639: Göktürk prensi Kürşad’ın Çin sarayında ihtilal denemesi
 • 659: Batı Göktürk Kağanlığı’nın Çin egemenliğine girmesi
 • 673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Buhara’yı kuşatması.
 • 674: Paralı Türk askerlerinin (Memlûkler) Arap ordularında görülmeye başlanması
 • 681: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu
 • 699: Türgiş Hanlığı’nın kuruluşu (bugünkü Kırgızistan topraklarında)

Doğu Avrupa

 • 616: Avarların İstanbul’u birinci kez kuşatması
 • 621: Avarlar’ın yönetimindeki Slavların ayaklanması, Balkanların Slavlaşmasının hızlanması
 • 626: Avarların İstanbul’u ikinci kez kuşatması ve ağır kayıplar sonucunda gerilemeye başlaması
 • 626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un Hazarlar’dan yardım istemesi, Hazarların Sasaniler’i yenerek Kafkasya’yı işgali
 • 630: Batı Göktürk Kağanlığı’na bağlı Don-Volga havzasında yerleşik Hazarların bağımsız olması, Karadeniz’in kuzeyinde ise Büyük Bulgar Hanlığı’nın kurulması
 • 651-652: Sasaniler’i yıkarak tüm İran’ı ele geçiren Arap İmparatorluğu ile Hazarların savaşı
 • 678: Hazarların batıya doğru baskısıyla Büyük Bulgar Hanlığı’nın bölünmesi
 • 680: Balkanlara inen Bulgarların Birinci Bulgar Devleti’nu kurmaları

8. yüzyıl

Orta Asya

 • 705-715: Arapların Maveraünnehir’i alması
 • 720-735: Ötüken’de Orhun Anıtlarının dikilmesi
 • 721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı
 • 744: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması
 • 745: Uygur Kağanlığı’nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan’da bağımsız hanlık kurmaları
 • 750: Arap İmparatorluğu’nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması
 • 751: Çinlilerin Orta Asya’ya girişi, Arapların Talas Muharebesi’nde Karluklar’ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması
 • 762: Uygur Kağanlığı’nın Çin’deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı
 • 765: Uygur Hanı Bögü’nün Mani dinini benimsemesi
 • 766: Türgiş Hanlığı’nın Uygur Kağanlığı’na bağlı Karluklar’a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı’nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar’ın Oğuz Yabgu Devleti’nin temellerini atmaları
 • 789-795 Uygur Kağanlığı’nda taht mücadeleleri ve gerileme

Doğu Avrupa

 • 713-737 Hazar-Arap Savaşı, Hazarların Kafkasya’yı kaybı
 • 716: Tuna Bulgar Hanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması
 • 717-718: Arapların İstanbul Kuşatması’na karşı Bulgarların Bizans’a yardımı
 • 740: Hazarların Yahudiliği resmi din olarak kabulü
 • 745-775: Bulgar-Bizans mücadelesi
 • 764: Hazarların Abbasiler’i yenerek Kafkasya ve İran’ın batısını istilası
 • 780: İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu
 • 792: Markeli Muharebesi sonrası Bizans’ın Bulgarlara tekrar vergi vermeye başlaması
 • 796: Macar ovasına sıkışmış Avar Kağanlığı’nın Franklar tarafından işgali

9. Yüzyıl

Orta Asya

 • 821: Uygurların Tibetlileri püskürtmesi
 • 832: Uygur Kağanlığı’nın kargaşaya sürüklenmesi
 • 840: Kırgızların saldırısı sonucu Uygur Kağanlığı’nın yıkılması, Kırgız Kağanlığı’nın kurulması, Uygurların güneybatıya kaçmaları, Kırgız egemenliğini tanımayan Karluklar’ın bağımsızlıklarını ilan ederek Karahanlı Devleti’nin temelini atmaları
 • 848: Güneybatıya göçeden Uygurların Kansu Uygur Krallığı’nı kurmaları
 • 856: Güneybatıya göçeden bir diğer Uygur kolunun Karahoca Uygur Krallığı’nı kurması

Doğu Avrupa

 • 804: Frankların darbeleri sonucunda dağılan Avar Kağanlığı’nın Tuna Bulgar Devleti tarafından yıkılması
 • 811-814: Tuna Bulgar Devleti’nin Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratması
 • 860: Güneye inen Ruslar’ın Hazar Kağanlığı’nın aleyhine Kiev’e ulaşmaları
 • 861: Sri Derya civarındaki Peçeneklerin Oğuzlar, Kimekler ve Karluklar’ın baskısıyla Karadeniz’in kuzeyine göçleri
 • 864-865: Bulgar kralı I. Boris’in hıristiyanlığı kabul etmesi, Tuna Bulgarlarının tamamen slavlaşarak Türk dünyasından kopmaları
 • 889: Karadeniz’in kuzeyindeki Peçeneklerin, Hazarlar ve Kıpçaklar’ın baskısıyla batıya ilerlemeleri
 • 892: Batıya ilerleyen Peçenekler’in Dinyeper boylarındaki Macarlar’ıKarpatlar’ın ötesine göçe zorlamaları, Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmaları

Ön Asya ve Afrika

 • 833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
 • 836: Abbasilerin başkentinin Bağdat’tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra’ya taşınması
 • 868: Tolunoğulları’nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak’ın kuzeyine egemenlikleri

10. yüzyıl

Orta Asya

 • 923: Çin’in kuzeyinde Göktürk soyundan gelen Şato TürklerininHou Tang hanedanını kurması
 • 924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması, Ötüken’de Türk egemenliğinin bitmesi, Kırgızların bugünkü anayurtlarına göçü
 • 934: Satuk Buğra Han’ın İslamı kabul etmesiyle, Karahanlı Devleti’nin müslümanlığı benimsemesi
 • 979: Şato Türklerinin Kuzey Song Hanedanı’nın egemenliğine girmesi, Çin’in kuzeyinde Türk varlığının erimesi
 • 990-999: Karahanlı Devleti’nin Samanoğulları’nı yıkması, Maveraünnehir’in 300 yıl sonra yeniden Türk egemenliğine girmesi

Doğu Avrupa

 • 920: Rus-Peçenek savaşı
 • 922: İbn Fadlan’ın İslamiyeti kabul eden İdil Bulgar Hanlığı’nı elçi olarak ziyareti
 • 940: Hazarlar’a karşı Rus-Bizans ittifakı, Hazarlar’ın Kırım’ı yitirmesi
 • 943: Peçenekler’in Bizans İmparatorluğu’na karşı Ruslarla ittifak kurması
 • 965: Oğuz Yabgu Devleti’nin Hazarlara karşı Ruslarla ittifak kurması
 • 968-972: Peçenekler’in Ruslara saldırıları
 • 969: Hazar başkentinin Rus kralı I. Svyatoslav tarafından alınışı, Hazarların Kafkasya’nın kuzeyine çekilmesi
 • 985: Oğuz Yabgu Devleti’nin Volga Bulgar Devleti’ne karşı Ruslarla ittifak kurması
 • 986: Selçukluların Oğuz Yabgu Devleti’nden koparak Kazakistan’ın güneyine yerleşmeleri

Ön Asya ve Afrika

 • 905: Mısır’da Tolunoğulları hanedanına Abbasiler tarafından son verilmesi
 • 935: Bir başka Türk kökenli haneden Akşitler’in Mısır’da iktidarı ele geçirmesi ve Suriye, Filistin, Hicaz ile Sudan’ın kuzeyine egemen olması
 • 963: Gazne Devleti’nin kurulması, Türk egemenliğinin Afganistan ve Pakistan’a yayılması
 • 969: Akşitler’in egemenliğinin Fâtımî Devleti tarafından sonlandırılması

11. yüzyıl

Orta Asya

 • 1036: Kansu Uygur Krallığı’nın Moğol Tankut Krallığı’nın egemenliğine girmesi
 • 1042: Karahanlı Devleti’nin Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi
 • 1050: Kimek Hanlığı’nın Kıpçakların istilasına uğrayarak yıkılması
 • 1089: Semerkant merkezli Batı Karahanlı Devleti’nin Selçuklu tabiyetine girmesi
 • 1091: Kaşgar merkezli Doğu Karahanlı Devleti’nin Selçuklu tabiyetine girmesi
 • 1092: Büyük Selçuklu Devleti’nin iç karışıklıklara sürüklenmesi sonucu iki Karahanlı devletinin tekrar bağımsız olması

Doğu Avrupa

 • 1016: Hazar Kağanlığı’nın Ruslar ve Bizans İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılması
 • 1037: Ruslar tarafından mağlup edilen Peçenekler’in Romanya’ya yerleşmeleri
 • 1061-1068: Ruslar’ı mağlup eden Kıpçaklar’ın Karadeniz’in kuzeyi ve Ukrayna’yı ele geçirmesi
 • 1091: Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra zor durumda bulunan Bizans İmparatorluğu’na karşı saldırıya geçen Peçeneklerin Enez civarında Bizans-Kıpçak ittifakınca imha edilmesi
 • 1093: Kıpçaklar’ın Ruslar’ı kesin yenilgiye uğratması

Ön Asya

 • 1038 Selçuklu Devleti’nin Horasan’da kurulması
 • 1040: Dandanakan Muharabesi’nde Selçukluların Gaznelileri yenerek İran’a doğru yayılmaları
 • 1048: Bizans-Gürcü ittifakını Pasinler Muharebesi’nde mağlup eden Selçukluların Doğun Anadolu’ya girmesi
 • 1055: Selçukluların Bağdat’ı fethederek Abbasiler’i egemenliği altına alması
 • 1064: Selçukluların Ani Kalesini fethederek Ermeni-Gürcü direnişini kırması
 • 1071: Malazgirt Muharabesi’nde Bizans İmparatorluğu’nu yenen Selçuklular Anadolu’ya yayılmaları
 • 1072: Sivas’ta Danişmentliler Beyliği’nin kuruluşu (Büyük Selçuklulara bağlı)
 • 1077: Başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu (Büyük Selçuklulara bağlı)
 • 1081: Çaka Beyliği’nin Ege kıyılarında donanma inşası ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluşu
 • 1085: Suriye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu
 • 1092: Sultan Melikşah’ın Haşhaşiler tarafından öldürülmesi sonucu Büyük Selçuklu Devleti’nin iç karışıklıklara sürüklenmesi
 • 1096: Birinci Haçlı Seferi’nin öncülerinin Anadolu Selçuklu Devleti tarafından İznik’te imhası
 • 1096-1099: Birinci Haçlı Seferi sonucunda İznik ve Batı Anadolu’nun Bizans tarafından geri alınması, Suriye ve Filistin kıyılarında Haçlı devletçiklerinin oluşması

Güney Asya

 • 1001-1027: Gazne Devleti Hakanı Gazneli Mahmud’un Hindistan’a seferleri, Türk egemenliğinin ve İslamiyetin Hindistan’ın kuzeyi ve Bangladeş’e yayılması
 • 1037-1059: Gazne Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’yle mücadelesi, Horasan ve İran’ın Selçukluların egemenliğine geçmesi
 • 1059: Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasında barış anlaşması
 • 1079-1080: Gazne Devleti’nin Afganistan’da güç kazanan Gurlular’ı mağlup etmesi

12. yüzyıl

Ön Asya

 • 1100: Danişmendlilerin Antakya Prensliği’ni Malatya’da yenerek Haçlıların Güneydoğu Anadolu’ya ilerlemelerini kesin olarak durdurmaları
 • 1101: Anadolu Selçuklu Devleti ve Danişmendlilerin Haçlılar’ı Kastamonu ve Merzifon’da mağlup edişleri
 • 1104: Büyük Selçuklu Devleti’nin Harran’da Haçlılar’ı yenerek Fırat’a ilerlemelerinin önünü kesmesi
 • 1104: Şam’da Börüoğulları Atabeyliğinin kuruluşu
 • 1105-1128: Suriye’de Selçuklular’ın Haçlılarla mücadelesi, Şam ve Halep’in Haçlı kuşatmalarına direnişi
 • 1127: Musul’da Zengi Atabeyliği’nin kuruluşu
 • 1127-1174: Zengiler’in Haçlılar’la mücadelesi
 • 1144: Zengiler’in Urfa’yı fethi
 • 1144: Erbil’de Beyteginliler Atabeyliğinin kuruluşu
 • 1147-1149: Urfa’nın düşüşü üzerine düzenlenen II. Haçlı seferinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin Eskişehirve Ladik’te Haçlılar’ın Alman kolunu mağlup etmeleri, Zengiler’in Haçlılar’ın Şam Kuşatmasını püskürtmeleri
 • 1150: Zengiler’in dört Haçlı devletinden biri olan Urfa Kontluğu’nu ortadan kaldırmaları
 • 1154: Zengiler’in Börüoğulları Atabeyliğini ortadan kaldırmaları
 • 1173-1178: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Danişmendliler’in tüm topraklarını ele geçirerek Anadolu’da tek güç haline gelmesi
 • 1174-1183: Selahaddin Eyyubi’nin Zengiin Suriye’deki egemenliğini sonlandırması
 • 1176: Miryakefalon Savaşı’nda Bizanslıların Anadolu Selçuklu Devleti tarafından bozguna uğratılması, Anadolu’da Selçuklu egemenliğinin kesinleşmesi
 • 1190: III. Haçlı Seferi’nde Haçlılar’ın Alman kolunun Konya’yı istilası, Silifke’de Alman İmparatorunun boğulması sonrasında Alman ordusunun dağılması

İran ve Orta Asya

 • 1092-1118: Büyük Selçuklu Devleti’nde iç karışıklıklar ve yarı bağımsız atabeyliklerin ortaya çıkması
 • 1132: Moğol Karahıtaylar’ın Karahoca Uygur Krallığı’nı ortadan kladırarak Türk topraklarına doğru ilerlemeye başlamaları
 • 1134: Karahıtaylar’ın Doğu Karahanlılar’ı yıkmaları
 • 1137: Karahıtaylar’ın Batı Karahanlılar’ı yıkmaları ve Orta Asya’da hâkim güç olmaları
 • 1141: Katvan Muharebesi’nde Karahitaylar’a mağlup olan Büyük Selçuklu Devleti’nin çöküşe geçmesi
 • 1154-1157: Oğuzların isyanı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılması, Harezmşahlar Devleti’nin bağımsız olması
 • 1182-1194: Harezmşahlar Devleti’nin İran, Horasan ve Karahitaylar’ı yenerek Maveraünnehir’i ele geçirmesi
 • 1188: Büyük Selçuklu Devleti’nin ardıllarından Kirman Selçuklu Devleti’nin Oğuzlar tarafından ortadan kaldırılması
 • 1194: Büyük Selçuklu Devleti’nin ardıllarından Irak Selçuklu Devleti’nin Harezmşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılması

Güney Asya

 • 1117: Büyük Selçuklu ordusunun Gazne’ye girmesi ve Gazne Devleti’ni vergiye bağlaması
 • 1119: Gazne Devleti’nin kuzey Hindistan’daki egemenliğinin pekişmesi
 • 1135: Büyük Selçuklu ordusunun tekrar Gazne’ye girmesi ve Gazne Devleti’ni yeniden vergiye bağlaması
 • 1148-1151: Gurlular’ın Gazne’yi ele geçirerek büyük yıkım yapmaları
 • 1152: Büyük Selçukluların Gazne’yi Gurlular’dan kurtarması
 • 1157-1163: Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla Gazne ve Afganistan’ın tekrar Gurlular’ın eline geçmesi
 • 1186: Başkenti Lahor olmak üzere Pencap’a egemen olmaya devam eden Gazne Devleti’nin Gurlular tarafından yıkılışı

Doğu Avrupa

 • 1111-1116: Ruslar’a yenilen Kıpçak boylarının Gürcistan’a göçü ve Gürcüler ile ittifakı
 • 1123: Kıpçaklar’ın desteklediği Gürcüler’in Büyük Selçukluları’ı Tiflis’ten çıkarması
 • 1150: Kıpçaklar’ın Dinyeper boylarında yeniden güçlenmeye başlamaları
 • 1154: Ruslar’ı püskürten Kıpçaklar’ın Harkov civarında yeniden egemenliklerini kurmaları
 • 1157-1174: İdil Bulgarları’nın Ruslar’la mücadeleleri
 • 1174-1185: Kıpçaklar’ın Ruslar’a karşı askeri başarıları
 • Moğol İmparatorluğu’nun yayılmasından önce son durum

13. yüzyıl

13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun yayılması

Ön Asya ve Ortadoğu

 • 1202: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Saltuklu Beyliği’ni ortadan kaldırarak Doğu Anadolu’ya genişlemesi
 • 1207: Antalya’nın fethiyle Anadolu Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’e açılması
 • 1214: Sinop’un fethiyle Anadolu Selçuklu Devleti’nin Karadeniz’e açılması
 • 1228: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Mengüçlü Beyliği’ni ortadan kaldırması
 • 1230: Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya ilerleyen Harezmşahlar’ın Yassı Çemen Muharebesi’nde Anadolu Selçuklu Devleti tarafından durdurulması
 • 1239: Baba İshak ayaklanması’nın Anadolu Selçuklu Devleti’ni güçten düşürmesi
 • 1243: Kösedağ Muharebesi’nde Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollar karşısında bozguna uğraması
 • 1250: Mısır’da Türk kökenli Kölemenler’in Eyyubiler’e son vererek iktidarı ele geçirmeleri
 • 1299: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

Orta Asya

 • 1212: Fergana’da hüküm süren Karahanlılar’ın Harezmşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılması

Güney Asya

 • 1206: Türk kökenli kölemen komutanlar tarafından Delhi Sultanlığı’nın kuruluşu
 • 1236: Delhi Sultanlığı’nın tüm kuzey Hindistan, Keşmir ve Bangladeş’e egemen olması
 • 1290: Delhi Sultanlığı’nda yönetimi Türk kökenli Halaciler’in ele geçirmesi

Doğu Avrupa

Moğol İmparatorluğu’nun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti Türkleşiyor.

14. yüzyıl

Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.

 • 1320-1424: Delhi’de Tuğluk Hanedanlığı
 • 1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi
 • 1361: Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1370: Timur’un iktidarı ele alması
 • 1382: Toktamış’ın Altın Ordu’nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
 • 1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar’da egemenlik sağlaması
 • 1389-1403: I. Bayezid hükümdarlığı
 • 1398: Timur’un Hindistan seferi

15. yüzyıl

Ön Asya

 • 1402: Timur ile I. Bayezid arasında Ankara Muharebesi
 • 1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
 • 1453: Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi
 • 1453-1504: Akkoyunlu devleti’nin altın çağı.

Orta Asya

 • 1405: Timur’un ölümü
 • 1405-1447: Şahruh’un Herat’a gelişi
 • 1412-1460: Ebu’l Hayr’ın Özbek gücünü kuruşu.
 • 1447-1449: Uluğ Bey
 • 1456: Kazak Hanlığı’nın kuruluşu

Güney Asya

 • 1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri

Doğu Avrupa

 • 1430: Kırım Hanlığı’nın kuruluşu
 • 1445: Kazan Hanlığı’nın kuruluşu
 • 1462-1505: Astrahan Hanlığı’nın kuruluşu
 • 1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı
Türk Tarihi

Yeni Çağ

16. yüzyıl

Doğu Avrupa

 • 1502: Kırım Hanlığı’nın Altın Ordu Devleti’ni yıkması
 • 1552: Rusya’nın Kazan Hanlığı’nı ilhakı
 • 1556: Rusya’nın Astrahan Hanlığı’ın ilhakı
 • 1557: Rusya’nın Nogay Hanlığı’nı ilhakı
 • 1571: Kırım Hanlığıı’nın Moskova’yı yakması
 • 1580-1598: Rusya’nın Sibir Hanlığı’nı ortadan kaldırması

Orta Asya

 • 1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir’de Özbekler
 • 1510: Muhammed Şeybani’nin İsmail tarafından mağlup edilmesi

Ön Asya

 • 1502: İsmail’in İran’da Safevi Hanedanlığını kurması
 • 1514: Çaldıran Muharebesi, Osmanlıların Doğu Anadolu’ya yerleşmesi
 • 1516: Ridaniye Muharebesi, Osmanlıların Suriye ve Filistin’i Kölemen Devleti’nden alması
 • 1517: Osmanlıların Hicaz’da egemenlik kurmaları
 • 1534: Osmanlıların Irak’ı Safevilerden alması
 • 1538: Osmanlıların Yemen’de egemenlik kurmaları
 • 1546: Osmanlıların Basra Körfezi’ne çıkışı
 • 1551: Osmanlı egemenliğinin Katar ve Umman’a ulaşması
 • 1578: Osmanlıların Hazar Denizi’ne ulaşması
 • 1590: Osmanlıların tüm Kafkasya ve Batı İran’ı almaları

Güney Asya

 • 1526: Babür İmparatorluğu’nun kuruluşu

Afrika

 • 1516: Cezayir’de Osmanlı idaresinin kuruluşu
 • 1516-1517: Osmanlıların Kölemen Devleti’ni yıkması, Mısır’da Osmanlı egemenliği
 • 1551: Libya’da Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1557: Osmanlıların Habeş Eyaleti’ni kurması
 • 1574: Tunus’ta Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1577: Osmanlı egemenliğinin Fizan’a yayılması
 • 1576-1580: Fas’ta Osmanlı nüfuzu

17. yüzyıl

Doğu Avrupa

 • 1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.
 • 1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması
 • 1683: Viyana’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.
 • 1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.

Orta Asya

 • 1605: Rusya’nın Yenisey’i işgali
 • 1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi
 • 1620: Rusya’nın Yakut topraklarını ilhakı
 • 1628: Dolganlar’ın Rusya egemenliğine girmesi
 • 1628-1630: Doğu Moğollarına yenilen bir diğer Moğol kavmi Kalmukların Kazakistan’ı çiğneyerek Volgahavalisine yerleşmesi
 • 1634-1642: Rusya’nın Yakut isyanlarını bastırması
 • 1639: Rusya’nın Büyük Okyanus’a ulaşması
 • 1680: Moğol Çungarların Doğu Türkistan’ı ele geçirmesi, Çağatay Hanlığı’nın sonu
 • 1680-1698: Çungarların Kazak Hanlığı’nı istilası

Güney Asya

 • 1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan.
 • 1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb.

18. yüzyıl

Doğu Avrupa

 • 1742-1775: Rusya’da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)
 • 1783: Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı.

Ön Asya

 • 1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri
 • 1736-1747: Nadir Şah akını
 • 1794: İran’da Kacar Hanedanlığı’nın bir Türk tarafından kuruluşu.

Orta Asya

 • 1709: Hokand Hanlığı’nın kuruluşu
 • 1709-1718: Çungarlar-Kazak Hanlığı mücadelesi
 • 1718: Kazak Hanlığı’nın üçe bölünmesi
 • 1721: Rusya’nın Hakasya’yı ilhakı
 • 1731: Kazak Hanlığı’nın küçük cüzünün Rus himayesine girmesi
 • 1740-1747: Hive Hanlığı’nda İran egemenliği
 • 1755-1759: Çin’de yönetimi ele geçiren Mançu Hanedanı’nın Çungarlar’ın elindeki Doğu Türkistan’ı ele geçirmesi
 • 1755: Çungarlar’a bağlı Tuva’nın Çin’de yönetimi ele geçiren Mançu Hanedanı’nın egemenliğine girmesi
 • 1756: Rusya’nın Altay bölgesini ele geçirmesi
 • 1785: Buhara Hanlığı’nda Mangıtların yönetimi ele geçirmesi

Afrika

 • 1705: Osmanlı Devleti’ne bağlı Tunus’ta Hüseyni Hanedanı
 • 1798-1799: Napolyon Bonapart’ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.

19. yüzyıl

Doğu Avrupa

 • 1829: Yunanistan’ın bağımsız olması
 • 1878: Berlin Antlaşması, Sırbistan, Karadağ, Romanya’nın bağımsızlıklarını, Bulgaristan’ın özerkliğini kazanması
 • 1881: Yunanistan’ın Tesalya’yı ilhakı
 • 1885: Bulgaristan’ın Şarkî Rumeli’yi ilhakı

Ön Asya

 • 1813: Rusya’nın Dağıstan ve Azerbaycan’ı ilhakı
 • 1827: Balkarlar’ın Rus egemenliğine girmesi
 • 1828: Karaçaylar’ın Rus egemenliğine girmesi
 • 1828: Rusya’nın Revan ve Nahçıvan’ı ilhakı
 • 1829: Rusya’nın Ahıska’yı ilhakı
 • 1839: Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı
 • 1876: Osmanlı Devleti’nde ilk anayasa
 • 1881: Atatürk’ün doğumu

Orta Asya

 • 1820: Kazak Hanlığı’nın Büyük cüzünün Hokand Hanlığı’nın egemenliğine girmesi
 • 1847: Kazak Hanlığı topraklarının tamamen Rusya’nın eline geçmesi
 • 1851-1854: Hive Hanlığı’nın Ruslara yenilgisi
 • 1864: Rusya’nın Batı Türkistan’a yönelik seferlerinin başlaması
 • 1865: Doğu Türkistan’da Kaşgar Hanlığı’nın kuruluşu
 • 1866: Buhara Emirliği’nın Rus egemenliğine girmesi
 • 1868: Hokand Hanlığı’nın Rus egemenliğine girmesi
 • 1871: Rusların Balkaş Gölücivarını işgali
 • 1873: Hive Hanlığı’nın Rus egemenliğine girmesi
 • 1876: Rusya’nın Hokand Hanlığı’nı ilhakı
 • 1877-1878: Çin’in Kaşgar Hanlığı’nı ortadan kaldırması
 • 1881-1884: Rusya’nın Türkmenistan’ı ilhakı

Güney Asya

 • 1805: Babür Devleti’nin Maratha Konfederasyonu’nu yenen İngilizlerin himayesine girmesi
 • 1857: İngilizlerin Babür Devleti’ni ortadan kaldırmaları, Hindistan’daki dokuz yüzyıllık Türk idaresinin/varlığının sonu

Afrika

 • 1801-1815: ABD’nin Garp ocakları ile mücadelesi
 • 1822: Sudan’ın Osmanlı idaresine girmesi
 • 1830-1842: Fransa’nın Cezayir’i işgali
 • 1831-1840: Osmanlı-Mısır mücadelesi, Mısır’ın özerklik kazanması
 • 1869: Süveyş Kanalı’nın açılması
 • 1881′:Fransa’nın Cezayir’i işgali
 • 1882: İngiltere’nin Mısır’ı işgali
 • 1885: İtalya’nın Habeş Eyaleti’ni işgali
 • 1885: Sudan’daki Türk yönetiminin sonu
 • 1888: İngiltere’nin Somali’yi işgali, Afrika Boynuzu’nda Türk varlığının sonu

20. yüzyıl

Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.

 • 1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması.
 • 1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
 • 1911-1912: Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali
 • 1912: Balkan savaşları
 • 1915-1916: Çanakkale Savaşı
 • 1915-1918: Osmanlı’da Ermeni Kırımı’ndaki olayları
 • 1917: Türkistan’ın özerkliğini ilan etmesi
 • 1918: Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesiimzalandı.
 • 1919-1922: Kurtuluş Savaşı gerçekleşti.
 • 1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi
 • 1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
 • 1922: Türklerin Yunanlara karşı zaferi.
 • 1923: Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 • 1932-1934: Çin’de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
 • 1938: Mustafa Kemal Paşa’nın vefatı.
 • 1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.
 • 1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan’ın (Doğu Türkistan’ın) özerk bölge ilan edilmesi
 • 1971: Avrupalıların Orta Asya’dan çekilmeye başlaması
 • 1974: Türkiye’nin Kıbrıs çıkartması
 • 1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi.
 • 1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
 • 1990: Sovyetlerin Bakü baskını
 • 1991: SSCB’nin dağılması. Bağımsız Devletler Topluluğu’nin ortaya çıkması.
 • 1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM’ye kabulü:
  • Kazakistan Cumhuriyeti
  • Özbekistan Cumhuriyeti
  • Azerbaycan Cumhuriyeti
  • Türkmenistan Cumhuriyeti
  • Kırgızistan Cumhuriyeti
 • 1992: 30 Ekim 1992’de Ankara’da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin yapılması.
 • 1993: Azerbaycan’ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.
 • 1993: 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi’nin Almatı’da kurulması.
 • 1993: Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı’nın yapılması.

21. yüzyıl

 • 2005: Kırgızistan’da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya’da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan’da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
Türk islam Tarihinin Başlangıcı olarak kabul edilen Savaş Hangisidir
Türk islam Tarihinin Başlangıcı olarak kabul edilen Savaş Hangisidir

Kaynak http://www.wikiwand.com/tr/T%C3%BCrk_tarihi#/Orta_%C3%87a%C4%9F/T%C3%BCrkler

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Melh dedi ki:

  Türk Tarihini bu kadar detaylı ve kronolojik olarak paylaştığınız için çok teşekkür ederim, faydalı ve güzel bilgiler mevcut.

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler